×

તાપી વિષે

ઇસ ૨૦૦૭ દરમ્યાન સુરત જિલ્લાના અમૂક તાલુકા છુટા પાડી તાપી જિલ્લાની રચના થઇ છે. તાપી જિલ્લાનું મુખ્યમથક વ્યારા છે. તાપી જિલ્લામાં વ્યારા, સોનગઢ, વાલોડ, ઉચ્છલ તેમ જ નિઝર તાલુકા આવેલ છે.

Read More
નેહા સિંઘ

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો તાપી

૨૯૫૧.૧૦ચો.કિ.મી.
૭,૧૯,૬૩૪
૪૯.૨૦%
૨૯૧
૬,૫૦,૧૬૯

Locate on Map

Nizar Uchchhal Songadh Vyara Valod

Hide Text